Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

fyzické osoby

Milan Ondrák

se sídlem Havlíčkova 1883, Chotěboř 583 01

identifikační číslo: 72857765

pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese www.zezlata.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Milan Ondrák, se sídlem Havlíčkova 1720, Chotěboř 583 01, identifikační číslo: 72857765 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.zezlata.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3.      Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, z toho důvodu, že prodávající není plátcem DPH.

3.   Ceny zboží jsou uvedeny bez dopravy, která je smluvní a nedílnou součástí kupní smlouvy. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: Jménu, bydlišti, telefonním čísle a emailovém kontaktu, objednávaném zboží, kódu a popisu výrobku.

5.      Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzujícího emailu, jež je prodávajícím zaslán kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Při neuhrazení zálohy do 7 pracovních dnů ze strany kupujícího na účet prodávajícího tato smlouva zaniká. O připsání zálohy na účet prodávajícího bude kupující informován elektronickou poštou a to na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

            V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Havlíčkova 1883, Chotěboř 583 01.

            V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

            Záloha, bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2800579478/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);

            Platební karty nepřijímáme.

1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

2.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby ( zálohy) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím či v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@zezlata.cz

3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

2.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že je zboží při převzetí bez závad a má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal ve své nabídce.

      3.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné

            s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající

            obdržel od kupujícího reklamované zboží.

4.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Do úhrady celé kupní ceny je zboží majetkem prodávajícího.

2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@zezlata.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.      Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.      Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

2.      Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.      Obě strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Milan Ondrák, Havlíčkova 1883, Chotěboř 583 01, adresa elektronické pošty info@zezlata.cz, Telefon +420737970834.

 

V Chotěboři dne 1.9.2014

O NÁS

Od roku 2002 provozuji ve městě Chotěboř, na Vysočině, kamennou prodejnu se zlatnickou dílnou. Svou práci mám opravdu rád a baví mě. Vyrábím a prodávám zlaté i stříbrné šperky, prsteny, snubní i zásnubní, s kameny, bez kamenů, náramky, řetízky na míru, přívěsky, náušnice, brože. Provádím veškeré opravy i předělávky šperků, výrobu dle předlohy, nebo fotografie zákazníka. Přijímám zlomkové zlato na protiúčet k zakázkové výrobě. Vykupuji zlato i stříbro. Spolupracuji s několika zlatnictvími. Používám jak syntetické, tak i přírodní kameny, perly, včetně briliantů, které mi dodávají přední české brusírny. Přírodní vždy s doložením certifikátu pravosti. Jako výrobce a prodejce jsem registrován Puncovním Úřadem u kterého mám přidělenou vlastní výrobní značku, zobrazenou v dolní části této stránky. Těší mě Vaše návštěva na těchto stránkách, případné osobní setkání v mé provozovně.

POSTUP PŘI OBJEDNÁVCE

V detailu vybrané položky vyplňte jméno, příjmení, adresu, telefon, email a kód výrobku společně s doplňující informací, zejména velikost prstenu, nebo požadovanou barvu kamene. Po odeslání vždy obdržíte zpětný email pro kontrolu a potvrzení objednávky! Odesláním samotného, vyplněného formuláře, ještě nevzniká závazná objednávka. Pro konzultaci individuální zakázkové výroby, nebo jakéhokoliv dotazu neváhejte kontaktovat.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

U zakázkové výroby požaduji zálohovou platbu, jejíž výše je úměrná nákladům a režii spojené s provedním zakázky. Záloha je smluvní, jinak 50% z dohodnuté ceny. Platbu, nebo její doplatek lze uhradit v hotovosti na adrese provozovny, nebo bankovním převodem na účet č. 2800579478/2010. Cena uvedena v kontrolním emailu, určeném k potvrzení objednávky zákazníkem, je konečná, včetně dopravy, bez dalších poplatků.

DODACÍ PODMÍNKY

Šperky, které jsou skladem, odesílám obratem po potvrzení objednávky s dopravou na dobírku, nebo po připsání zálohové platby na účet v případě jiného převzetí. Zakázkovou výrobu vyřizuji dle požadavků zákazníka, obvykle v průběhu 2-5 týdnů, dle momentální pracovní vytíženosti. Šperky odesílám ve chvíli, kdy jsem maximálně přesvědčen o provedení každého detailu. Šperk je vždy řádně zabalen, tak aby nedošlo k žádnému poškození.

REKLAMACE

I přes maximální pozornost při výstupní kontrole, máte možnost reklamovat případnou vadu šperku, která není způsobena nesprávným zacházením, či viditelně mechanickým poškozením. Doba na vyřízení reklamace se nezapočítává do záruční doby, která je 24 měsíců od převzetí šperku zákazníkem. Případnou reklamaci se zavazuji vyřídit v co nejkratším možném termínu, nejdéle však do 14 dnů od doručení. Vždy je třeba předložit doklad, nebo jeho kopii, o zaplacení a bezodkladně o této skutečnosti informovat písemně.

DULEŽITÉ INFORMACE
Vzhledem ke spokojenému užívání prstenů zákazníkem, je nezbytně důležité správné změření velikosti prstu. Platí to především u snubních prstenů, které bývají mnohdy v širším provedení a to vyžaduje správné měření. Někteří prodejci „navádí“ zákazníka např. k vystřihování papírových šablon, dle průměru prstu a to je velmi nepřesné. V lepším případě používají slabé, plastové měřící kroužky. Nejpřesnější jsou však kovové měřící kroužky v různých šířkách, tak, aby co nejlépe simulovaly navlékání a polohu prstenů na prstech. Z tohoto důvodu nabízím vážným zájemcům zapůjčení kovových měřících kroužků. Zasílám je i poštou oproti vratné záloze ve výši 900Kč. Tato částka odpovídá plné ceně měřidel a vyplatí se především při objednávce snubních prstenů kdy můžete předejít komplikacím a zdržením případnou úpravou velikosti. Je to investice, která se rozhodně vyplatí a stát Vás bude pouze náklady spojené s dopravou měřidel (cca 50Kč zaslání + Vaše poštovné zpět).

V Chotěboři dne 5.9.2014

ČESKÉ PUNCOVNÍ ZNAČKY                            VÝROBNÍ ZNAČKA
Puncovní značky